اقتصاد در مسیر رشد و توسعه

اقتصاد در مسیر رشد و توسعه
رییس جمهور گفت: رشد اقتصادی بدون نفت براساس اعلام مرکز آمار در شش ماهه امسال ۶ درصد بوده که امیدواریم تا پایان سال نیز بالای ۵ درصد باشد که این میزان رشد در شرایط امروز دنیا مناسب است.

اقتصاد در مسیر رشد و توسعه

رییس جمهور گفت: رشد اقتصادی بدون نفت براساس اعلام مرکز آمار در شش ماهه امسال ۶ درصد بوده که امیدواریم تا پایان سال نیز بالای ۵ درصد باشد که این میزان رشد در شرایط امروز دنیا مناسب است.
اقتصاد در مسیر رشد و توسعه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author