اقتصاد بازارمحور نیار به کنترل نوسان نرخ ارز دارد

این روزها همه چیز آماده برای رفتن به سمت اقتصاد بازارمحور است، بنابراین به وجود بازار مشتقه ارز که در آن نوسانات نرخ ارز کنترل شود، نیاز است چرا که کشورهای دیگر هم همین شیوه را در پیش گرفته‌اند.

سپهر نیوز

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author