اقتصاد ایران تا پایان سال

اقتصاد ایران تا پایان سال
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.

اقتصاد ایران تا پایان سال

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
اقتصاد ایران تا پایان سال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author