افق‌های پیش روی اقتصاد سینمای ایران به کمک بازار سرمایه

افق‌های پیش روی اقتصاد سینمای ایران به کمک بازار سرمایه
یکی از ویژگی‌های بارز «صندوق سرمایه‌گذاری سینما»، معافیت مالیاتی و قابل خرید و فروش بودن واحدهای آن در بازار سرمایه است که از خصایص ارکان اقتصاد مقاومتی است و همچنین به واسطه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی کاهش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت.

افق‌های پیش روی اقتصاد سینمای ایران به کمک بازار سرمایه

یکی از ویژگی‌های بارز «صندوق سرمایه‌گذاری سینما»، معافیت مالیاتی و قابل خرید و فروش بودن واحدهای آن در بازار سرمایه است که از خصایص ارکان اقتصاد مقاومتی است و همچنین به واسطه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی کاهش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت.
افق‌های پیش روی اقتصاد سینمای ایران به کمک بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author