افزایش نقد‌شوندگی با کاهش دوره توقف نمادها

افزایش نقد‌شوندگی با کاهش دوره توقف نمادها
از آنجا که نقد‌شوندگی و شفافیت، از بزرگترین مزیت های بازار سرمایه است و این ویژگی ها رابطه ای تنگاتنگ با اعتماد سرمایه گذاران دارد، لذا با ابلاغ دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نمادها امید می رود ریسک های موجود در این زمینه نیز کاهش و اعتماد سرمایه گذاران افزایش یابد.

افزایش نقد‌شوندگی با کاهش دوره توقف نمادها

از آنجا که نقد‌شوندگی و شفافیت، از بزرگترین مزیت های بازار سرمایه است و این ویژگی ها رابطه ای تنگاتنگ با اعتماد سرمایه گذاران دارد، لذا با ابلاغ دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نمادها امید می رود ریسک های موجود در این زمینه نیز کاهش و اعتماد سرمایه گذاران افزایش یابد.
افزایش نقد‌شوندگی با کاهش دوره توقف نمادها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author