افزایش نرخ ارز به دلیل التهابات زودگذر و هیجانی بازار بود

افزایش نرخ ارز به دلیل التهابات زودگذر و هیجانی بازار بود
ولی‌اله سیف در خصوص قیمت تعادلی از نظر بانک مرکزی اظهار داشت: ‌به هیچ وجه ما نرخی را اعلام نمی‌کنیم ولی این موضوع را دنبال می‌کنیم. در هر زمانی نرخ تعادلی برای ارز نشأت گرفته از متغیرهای اصلی اقتصادی است اما وقتی ببینیم آن شرایط متعادل ایجاد شده، آن وضعیت باید استمرار پیدا کند.

افزایش نرخ ارز به دلیل التهابات زودگذر و هیجانی بازار بود

ولی‌اله سیف در خصوص قیمت تعادلی از نظر بانک مرکزی اظهار داشت: ‌به هیچ وجه ما نرخی را اعلام نمی‌کنیم ولی این موضوع را دنبال می‌کنیم. در هر زمانی نرخ تعادلی برای ارز نشأت گرفته از متغیرهای اصلی اقتصادی است اما وقتی ببینیم آن شرایط متعادل ایجاد شده، آن وضعیت باید استمرار پیدا کند.
افزایش نرخ ارز به دلیل التهابات زودگذر و هیجانی بازار بود

label, , , , , ,

About the author