افزایش قیمت نفت با تعطیلی الفیل

افزایش قیمت نفت با تعطیلی الفیل
کاهش میزان تولیدات نفتی در لیبی در پی تعطیلی میدان نفتی الفیل دراین کشور موجب رشد قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی شد.

افزایش قیمت نفت با تعطیلی الفیل

کاهش میزان تولیدات نفتی در لیبی در پی تعطیلی میدان نفتی الفیل دراین کشور موجب رشد قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی شد.
افزایش قیمت نفت با تعطیلی الفیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author