افزایش سرمایه قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری بورس

افزایش سرمایه قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری بورس
سرمایه گذاری ملی ایران که با سرمایه 700 میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس درج شده،برنامه افزایش سرمایه 57 درصدی را اعلام کرد.

افزایش سرمایه قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری بورس

سرمایه گذاری ملی ایران که با سرمایه 700 میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس درج شده،برنامه افزایش سرمایه 57 درصدی را اعلام کرد.
افزایش سرمایه قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author