افزایش تعداد سهامداران چینی علیرغم سقوط پی در پی

تعداد سهامداران بازارهای چین با رشد 1.3 میلیون نفری رو به رو بوده است و هم اکنون این بازار دارای 100.4 سهامدار است.

free download movie

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author