افت قیمت کامودیتی ها در معاملات

افت قیمت کامودیتی ها در معاملات
تقویت ارزش دلار آمریکا به تبع به وجود آمدن فضای مثبت در آستانه انتشار صورت جلسه نشست اخیر بانک مرکزی آمریکا مهمترین دلیل افت قیمت جهانی نفت بود.

افت قیمت کامودیتی ها در معاملات

تقویت ارزش دلار آمریکا به تبع به وجود آمدن فضای مثبت در آستانه انتشار صورت جلسه نشست اخیر بانک مرکزی آمریکا مهمترین دلیل افت قیمت جهانی نفت بود.
افت قیمت کامودیتی ها در معاملات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author