اطلاعیه مهم ارزی سازمان مالیاتی/ هشدار به فعالان بازار ارز

اطلاعیه مهم ارزی سازمان مالیاتی/ هشدار به فعالان بازار ارز
اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می نمایند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حَسَب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.

اطلاعیه مهم ارزی سازمان مالیاتی/ هشدار به فعالان بازار ارز

اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می نمایند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حَسَب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.
اطلاعیه مهم ارزی سازمان مالیاتی/ هشدار به فعالان بازار ارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author