اصلاح دستور العمل توقف بازگشایی نمادها، انقلاب دوم بازار سرمایه است

اصلاح دستور العمل توقف بازگشایی نمادها، انقلاب دوم بازار سرمایه است
شاید در گذشته اینگونه برداشت می شد که بستن نماد از بازگشایی همراه با ابهام آن اقدام مثبت تری است و کمک بیشتری به بازار می کند، اما واقعیت بازار این را ثابت کرد که توقف نماد نه تنها کمکی به سهامدار نمی کند بلکه نقدشوندگی سهامدار و کل بازار را کم می کند و گاه از بین می برد.

اصلاح دستور العمل توقف بازگشایی نمادها، انقلاب دوم بازار سرمایه است

شاید در گذشته اینگونه برداشت می شد که بستن نماد از بازگشایی همراه با ابهام آن اقدام مثبت تری است و کمک بیشتری به بازار می کند، اما واقعیت بازار این را ثابت کرد که توقف نماد نه تنها کمکی به سهامدار نمی کند بلکه نقدشوندگی سهامدار و کل بازار را کم می کند و گاه از بین می برد.
اصلاح دستور العمل توقف بازگشایی نمادها، انقلاب دوم بازار سرمایه است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author