اصلاحیه بودجه؛ محلی برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها

اصلاحیه بودجه؛ محلی برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها
رئیس سازمان بورس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد اظهار داشت: به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق می کنیم که افزایش سرمایه بدهند.

اصلاحیه بودجه؛ محلی برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها

رئیس سازمان بورس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد اظهار داشت: به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق می کنیم که افزایش سرمایه بدهند.
اصلاحیه بودجه؛ محلی برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author