استقبال از پیشنهادهای ایران در اجلاس ACG۲۰۱۷

استقبال از پیشنهادهای ایران در اجلاس ACG۲۰۱۷
اجلاس شرکت های سپرده گذاری جهان (WFC) همزمان با مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه در هنگ کنگ برگزار شد که نمایندگان شرکت سپرده گذاری در این اجلاس حضور یافتند و رایزنی هایی را برای توسعه همکاری ها با نمایدگان یورو کلیر (Euroclear) و شرکت های سپرده گذاری روسیه، تایوان و کره جنوبی انجام دادند.

استقبال از پیشنهادهای ایران در اجلاس ACG۲۰۱۷

اجلاس شرکت های سپرده گذاری جهان (WFC) همزمان با مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه در هنگ کنگ برگزار شد که نمایندگان شرکت سپرده گذاری در این اجلاس حضور یافتند و رایزنی هایی را برای توسعه همکاری ها با نمایدگان یورو کلیر (Euroclear) و شرکت های سپرده گذاری روسیه، تایوان و کره جنوبی انجام دادند.
استقبال از پیشنهادهای ایران در اجلاس ACG۲۰۱۷

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author