استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف

استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف
بر مبنای مصوبه کمیته فقهی، اوراق سلف همراه با دو اوراق اختیار معامله از طریق سازوکارهایی که بورس انرژی تعیین کرده بود، عرضه شد و توانست سازوکاری را برای تامین مالی بخش دولتی فراهم آورد.

استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف

بر مبنای مصوبه کمیته فقهی، اوراق سلف همراه با دو اوراق اختیار معامله از طریق سازوکارهایی که بورس انرژی تعیین کرده بود، عرضه شد و توانست سازوکاری را برای تامین مالی بخش دولتی فراهم آورد.
استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author