از استراتژی پوشش ریسک چه زمانی استفاده می شود

از استراتژی پوشش ریسک چه زمانی استفاده می شود
سرمایه گذاران از این استراتژی هنگامی استفاده می ‌کنند که از عملکرد بازار نامطمئن هستند. پوشش ریسکی که به ‌درستی انجام ‌شده باشد، ریسک شما را به صفر کاهش می ‌دهد (البته با صرف هزینه‌ ای اندک که شامل هزینه عقد قرارداد می‌ شود)

از استراتژی پوشش ریسک چه زمانی استفاده می شود

سرمایه گذاران از این استراتژی هنگامی استفاده می ‌کنند که از عملکرد بازار نامطمئن هستند. پوشش ریسکی که به ‌درستی انجام ‌شده باشد، ریسک شما را به صفر کاهش می ‌دهد (البته با صرف هزینه‌ ای اندک که شامل هزینه عقد قرارداد می‌ شود)
از استراتژی پوشش ریسک چه زمانی استفاده می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author