ادامه اقبال گروه های فلزی، معدنی، پالایشگاهی و برخی پتروشیمی ها

ادامه اقبال گروه های فلزی، معدنی، پالایشگاهی و برخی پتروشیمی ها
تاپیکو، زاگرس، شفن، شدوص و مارون نمادهای صف خرید و یا در آستانه صف خرید شدن گروه مثبت شیمیایی تا اواسط بازار امروز بودند که در نیمه دوم بازار با افزایش حجم عرضه ها مواجه شدیم به طوریکه اکثر نمادهای گروه متعادل به کار خود پایان دادند.

ادامه اقبال گروه های فلزی، معدنی، پالایشگاهی و برخی پتروشیمی ها

تاپیکو، زاگرس، شفن، شدوص و مارون نمادهای صف خرید و یا در آستانه صف خرید شدن گروه مثبت شیمیایی تا اواسط بازار امروز بودند که در نیمه دوم بازار با افزایش حجم عرضه ها مواجه شدیم به طوریکه اکثر نمادهای گروه متعادل به کار خود پایان دادند.
ادامه اقبال گروه های فلزی، معدنی، پالایشگاهی و برخی پتروشیمی ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author