ادامه اقبال در گروه خودرویی

ادامه اقبال در گروه خودرویی
طی دادوستدهای امروز، نماد پترول در کنار نماد تازه وارد شوینده با صف خرید در گروه های اکثرا متعادل و مثبت شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها سپری شدند. نماد ونفت متعادل و مثبت و نماد زاگرس پس از انتشار تعدیل مثبت 35 درصدی، با رشد 3 درصدی به گردونه دادوستدها بازگشتند.

ادامه اقبال در گروه خودرویی

طی دادوستدهای امروز، نماد پترول در کنار نماد تازه وارد شوینده با صف خرید در گروه های اکثرا متعادل و مثبت شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها سپری شدند. نماد ونفت متعادل و مثبت و نماد زاگرس پس از انتشار تعدیل مثبت 35 درصدی، با رشد 3 درصدی به گردونه دادوستدها بازگشتند.
ادامه اقبال در گروه خودرویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author