ابزارهای مالی انتفاعی و غیر انتفاعی

ابزارهای مالی انتفاعی و غیر انتفاعی
سَلَف از اقسام بیع و عکس نسیه است. هنگامی‌که شخصی تولید یا ارائه کالای معینی را مورد هدف قرار می‌دهد، با انتشار این نوع صُکوک قادر خواهد بود تا منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. در واقع سرمایه گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید کرده اند.

ابزارهای مالی انتفاعی و غیر انتفاعی

سَلَف از اقسام بیع و عکس نسیه است. هنگامی‌که شخصی تولید یا ارائه کالای معینی را مورد هدف قرار می‌دهد، با انتشار این نوع صُکوک قادر خواهد بود تا منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. در واقع سرمایه گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید کرده اند.
ابزارهای مالی انتفاعی و غیر انتفاعی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author