آبسال گزارش 9 ماهه منتشر کرد

آبسال گزارش 9 ماهه منتشر کرد
شرکت آبسال در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 52 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش داشت.

آبسال گزارش 9 ماهه منتشر کرد

شرکت آبسال در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 52 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش داشت.
آبسال گزارش 9 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author